Membina Kerjasama Dalam Panitia

Sumber gambar: Maktab Mahmod Merbok

Kerjasama dalam sesuatu panel panitia mata pelajaran amat penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekiranya setiap guru dalam panel berjaya membina kerjasama yang baik, ianya akan memberikan kesan yang positif terhadap pencapaian akademik murid dan menyediakan satu persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran yang berkesan.

Sumber gambar: Blog Illuminasi

Kajian oleh Anuar Ali et al. (2017) menunjukkan bahawa kerjasama dalam panel mata pelajaran dapat membantu guru-guru dalam memahami keperluan murid dalam pelajaran serta membolehkan mereka untuk berkolaborasi dalam membangunkan strategi pengajaran yang lebih baik. Justeru, perkongsian maklumat dan idea dalam sesuatu panel adalah sangat penting dalam memastikan setiap murid berjaya mencapai matlamat pembelajaran mereka.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Joshi dan Sharma (2020), terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan dalam membina kerjasama dalam panel mata pelajaran. Antara kaedah-kaedah tersebut termasuklah menjalankan mesyuarat berkala, mengadakan bengkel khas untuk berkongsi idea, dan membincangkan kaedah pengajaran yang sesuai untuk murid-murid yang mempunyai keperluan khas. Guru-guru dalam sesuatu panel perlu bekerjasama dalam membuat keputusan yang lebih baik berkenaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu murid mencapai matlamat pembelajaran mereka.

Selain itu, kajian oleh Soh et al. (2019) menunjukkan bahawa keupayaan guru-guru dalam menguruskan konflik antara satu sama lain juga merupakan faktor penting dalam membina kerjasama yang baik dalam sesuatu panel mata pelajaran. Sekiranya konflik tidak dapat diuruskan dengan baik, ianya akan memberi kesan yang negatif terhadap pembelajaran murid dan menyukarkan pencapaian matlamat pembelajaran mereka. Oleh itu, guru-guru perlu berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan membina hubungan yang harmoni antara satu sama lain. Ketua panitia perlu memainkan peranan utama dalam usaha ini. Berikut adalah tanggungjawab seorang Ketua Panitia di sekolah secara ringkas dan dalam bentuk poin-poin utama:

 • Memastikan program pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Mengambil inisiatif untuk memperbaharui kurikulum dan kaedah pengajaran mengikut keperluan dan kehendak pelajar dan industri.
 • Menguruskan pelaksanaan ujian dan peperiksaan, serta memastikan kertas-kertas soalan disediakan mengikut piawaian yang ditetapkan.
 • Menganalisis data prestasi pelajar dan membuat tindakan yang bersesuaian untuk meningkatkan pencapaian akademik.
 • Mengadakan latihan dan bengkel untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru-guru.
 • Menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti bagi memastikan sokongan yang mencukupi diberikan kepada sekolah.
 • Menguruskan dan memantau aktiviti kokurikulum berkaitan dengan mata pelajaran yang dipertanggungjawabkan.
 • Mengambil tindakan untuk menguruskan masalah disiplin dan kekurangan prestasi dalam kalangan pelajar dalam mata pelajaran yang dipertanggungjawabkan.
 • Menguruskan urusan pentadbiran dan kewangan yang berkaitan dengan mata pelajaran.

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). (2013). Garis Panduan Pengurusan Sekolah Menengah: Pelaksanaan P&P Mata Pelajaran. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Khas, KPM.

Di Malaysia, pembinaan kerjasama dalam panel mata pelajaran telah diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terdapat pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan setiap panel mata pelajaran dapat membina kerjasama yang baik dan berkesan. Contohnya, program pembangunan profesional guru-guru telah diadakan bagi membantu mereka memahami keperluan murid dan membangunkan strategi pengajaran yang lebih baik. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga telah melaksanakan program-program berkaitan dengan pembinaan kerjasama dalam panel mata pelajaran untuk guru-guru di seluruh Malaysia.

Rujukan:

 1. Anuar Ali, M. F., Din, R., & Fadzil, M. N. (2017). Kerjasama dalam kalangan guru-guru matapelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(2), 1-9.

 2. Joshi, S., & Sharma, S. (2020). Kerja Berkumpulan dalam Sekolah: Kajian Literatur. Indian Journal of Psychological Science, 11(2), 40-47.

 3. Soh, Y. P., Lim, C. P., & Tan, S. C. (2019). Menguruskan Konflik dalam Pasukan Guru: Satu Kajian Sistematik Literatur. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16(2), 87-116.

Catat Ulasan

0 Ulasan